Tuyển sinh đào tạo lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin - truyền thông

Thông báo tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin - truyền thông

Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ ngắn hạn: kế toán trên máy,quản lý trung cấp, thực hành khai báo thuế chuyên nghiệp, kế toán thực hành thực tế

Tuyến sinh các lớp ngắn hạn nghiệp vụ an toàn lao động

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ ngắn hạn về an toàn lao động

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ ngắn hạn xử lý số liệu SPSS

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ ngắn hạn xử lý số liệu SPSS