Chính sách học bổng và hỗ trợ tân sinh viên năm 2024

DLA

I. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2024

Với mục tiêu hoạt động “vì xã hội - cộng đồng”, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quyết định ban hành Quy định chính sách học bổng với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng và cơ hội nhận học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa học nhằm góp hành động thiết thực, chắp cánh cho những ước mơ vào Đại học của hàng ngàn sinh viên có tài năng phát triển cá nhân, những tấm gương học giỏi vượt khó v..v. Chính sách học bổng là một phần trong triết lý giáo dục của nhà Trường và một lần nữa khẳng định tâm nguyện của Ban Lãnh đạo nhà trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) vì một xã hội nhân văn, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vì một thế hệ sinh viên khát khao tri thức, vượt khó và hội nhập quốc tế

A. HỌC BỔNG TÀI NĂNG

Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển vào trường DLA năm 2024

1.1 Học bổng tài năng 1 (100% học phí):

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.7 trở lên; Hạnh kiểm: loạt tốt Và Thư giới thiệu của BGH

Điều kiện phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

1.2 Học bổng tài năng 2 (70% học phí):

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.5 trở lên. Hạnh kiểm: loạt tốt Và Thư giới thiệu của BGH

Điều kiện phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

1.3 Học bổng tài năng 3 (50% học phí):

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.0 trở lên. Hạnh kiểm: loạt tốt Và Thư giới thiệu của BGH

Điều kiện phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

- Học bổng tài năng 1: 1 phần/ 1 trường THPT

- Học bổng tài năng 2: 100 phần

- Học bổng tài năng 3: 2 phần/ 1 trường THPT

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

- Đơn xin xét học bổng

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

- Thư giới thiệu của BGH

B. HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC

- Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển vào trường DLA năm 2024

2.1 Khuyến học 1 (25% học phí):

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 7.5 trở lên.

Hạnh kiểm tốt.

2.2 Khuyến học 2 (20% học phí):

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 7.0 trở lên.

Hạnh kiểm tốt.

Gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương hoặc trường)

- Học bổng Khuyến học 1: 7 phần/ 1 trường THPT

- Học bổng Khuyến học 2: 7 phần/ 1 trường THPT

- Học bổng Khuyến học 3: 200 phần

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

- Đơn xin xét học bổng

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương hoặc của trường (đối với học bổng khuyến học 2)

C. HỌC BỔNG TIẾP SỨC

- Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển vào trường DLA năm 2024

- Tiếp sức 1: 30% học phí năm 1 (100 phần)

- Tiếp sức 2: 15% học phí năm 1 (200 phần)

- Tiếp sức 3: 10% học phí năm 1 (300 phần)

3.1 Tiếp sức 1:

Điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 từ 8.5 trở lên. Hoặc Tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn)>=24.

Hạnh kiểm tốt.

3.2 Tiếp sức 2:

Điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 từ 8.0 trở lên. Hoặc Tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn)>=20

Hạnh kiểm tốt.

3.2 Tiếp sức 3:

Điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 từ 7.5 trở lên. Hoặc Tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn)>=18

Hạnh kiểm tốt.

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

- Đơn xin xét học bổng

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

D. HỌC BỔNG LIÊN KẾT HỢP TÁC XÃ

- Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển vào trường DLA năm 2024 là con, em của thành viên các Hợp tác xã, liên minh Hợp tác xã.

- Tài năng 4: 40 triệu đồng

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 7.5 trở lên. Hạnh kiểm: loạt tốt

Thư giới thiệu của HTX

ĐK phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

- Đơn xin xét học bổng

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

- Thư giới thiệu của HTX

D. HỌC BỔNG DÀNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC UBND

- Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển hệ ĐHCQ vào trường DLA năm 2024 được Ủy ban giới thiệu đề cử

- Phát triển nhân lực 1 (HBUB100): 100% toàn khóa

- Phát triển nhân lực 2 (HBUB70): 70% toàn khóa

* Tổng số lượng chung cho 2 học bổng trên là 100 suất

* Học bổng Phát triển nhân lực 1

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.7 trở lên; Hạnh kiểm: loạt tốt

Thư giới thiệu của BGH

ĐK phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

* Học bổng Phát triển nhân lực 2

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8.5 trở lên; Hạnh kiểm: loạt tốt

Thư giới thiệu của BGH

ĐK phụ: Xét từ cao xuống thấp, trong trường hợp bằng điểm TB thì xét điều kiện phụ lại điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12.

Từ ngày 20/02/2024 đến 31/05/2024

- Mẫu đơn đăng ký xét học bổng đính kèm.

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

- Danh sách học sinh đăng ký học bổng có xác nhận của Ủy ban

E. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT NƯỚC NGOÀI

- Học sinh đang học lớp 12 ở các trường THPT xét tuyển vào trường DLA năm 2024

20% học phí năm học tại Việt Nam (20 phần)

Điểm trung bình cộng các môn Toán và tiếng Anh trong cả năm lớp 10, lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 từ 8.0 trở lên

Hạnh kiểm tốt.

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

- Đơn xin xét học bổng

- CMND/ Căn cước công dân công chứng

- Bảng điểm có xác nhận của nhà trường

F. CÁC LƯU Ý KHI XÉT HỌC BỔNG

- Học bổng được cấp xét cho thí sinh trúng tuyển vào trường, thỏa các tiêu chí xét cấp học bổng theo quy định của từng chính sách cho đến khi hết suất.

- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một trong các học bổng. Mỗi học bổng sẽ được cấp theo hình thức khấu trừ vào học phí, không có giá trị chuyển đổi cho người khác và không chuyển đổi thành tiền mặt.

- Thí sinh chỉ được nhận học bổng khi hoàn tất thủ tục đăng ký nhận học bổng, đăng ký nhập học và đóng học phí (nếu có) trong thời gian quy định tại khoản 1. Sinh viên bảo lưu kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy kết quả cấp học bổng.

- Học bổng tiếp sức chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên. Sinh viên nhận học bổng nếu bỏ học hoặc chuyển trường trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm đầu tiên.

- Để duy trì học bổng tài năng và khuyến học qua các năm, sinh viên được trao học bổng cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học hàng năm là 8.7 đối với học bổng tài năng 1 (HB100), 8.5 đối với học bổng tài năng 2 (HB70) và 8.0 đối với học bổng tài năng 3 (HB50), 7.5 đối với học bổng tài năng 4 (HBHTX), 8.7 đối với học bổng Phát triển nhân lực 1 (HBUB100), 8.5 đối với học bổng Phát triển nhân lực 2 (HBUB70), 7.5 đối với các học bổng khuyến học 25% (HB25), 7.0 đối với các học bổng khuyến học 20% (HB20) và điểm rèn luyện loại tốt.

F. CÁCH ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG

Hình thức 1: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện

Dự tuyển học bổng năm 2024 – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3.512.826 (123) – Hotline: 0917 241 544

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, trúng tuyển và nhập học tại DLA

- Hỗ trợ kinh phí tham gia các học kỳ ngoại khóa tại Malaysisa

- Tân sinh viên sẽ được nhà Trường hỗ trợ 50% kinh phí tham gia các học kỳ ngoại khóa tại Malaysia.

- Hỗ trợ ký túc xá

- Tân sinh viên có hộ khẩu ngoài Tân An sẽ được miễn phí ở KTX trong học kỳ đầu.

Từ ngày 01/11/2023 đến 31/05/2024

III. CHÍNH SÁCH CAM KẾT NĂM 2024

Cam kết hỗ trợ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

- Lớp học sỉ số ít.

- Giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành có kinh nghiệp được mời từ doanh nghiệp và có trình độ chuyên môn cao từ thạc sĩ trở lên tham gia giảng dạy.

- Thời gian học khoảng 3 năm.

- Đường ngắn, tương lai rộng.