1/ Đối tượng:

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

2/ Nội dung học :

• Hệ thống chính sách pháp luật Vệ Sinh An Toàn Lao Động

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

• Nghiệp Vụ Công Tác An Toàn Lao Động

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau

 Địa điểm đăng ký tại:

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).

1/ Đối tượng:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn,vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2/ Nội dung học :

• Hệ Thống Chính sách, Pháp luật về An Toàn, vệ sinh lao động.

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

- Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

• Nghiệp vụ công tác, an toàn vệ sinh lao động

-Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

-Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

-Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

-Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

-Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động

-Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

-Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

-Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Kiến thức chuyên môn y tế lao động và sơ cấp cứu

Hướng dẫn lập kế hoạch ATVSLĐ

Kiến thức về Sơ cấp cứu

Học viên tiến hành làm bài kiểm tra kết thúc khóa học

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau

Địa điểm đăng ký tại: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).

1/ Đối tượng:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

2/ Nội dung học :

•Hệ thống chính sách, pháp luật về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

•Kiến thức cơ bản về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

•Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức về pháp luật an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau.

 Địa điểm đăng ký tại:

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).

1/ Đối tượng:

Người lao động không thuộc các nhóm 1,3,5,6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động

2/ Nội dung học :

Kiến Thức Cơ Bản Về An Toàn Vệ Sinh Lao Động

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh.

- Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nội Dung Huấn Luyện Trực Tiếp Tại Nơi Làm Việc

- Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

- Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp

- Thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản.

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau.

 Địa điểm đăng ký tại:

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).

1/ Đối tượng:

Người làm công tác y tế

2/ Nội dung học :

•Hệ Thống Chính Sách Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Lao Động

- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

- Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

•Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

- Phương pháp cải thiện điều kiện lao động

- Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau

 Địa điểm đăng ký tại:

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).

1/ Đối tượng:

Người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

2/ Nội dung học :

•Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo quy định

•Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh...

3/ Giảng viên :

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy an toàn lao động (lý thuyết, thực hành) và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau

 

 Địa điểm đăng ký tại:

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên –Trường ĐH KTCN Long An

Đ/c : 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An

Website: www.daihoclongan.edu.vn

ĐT: (0272) 3512.826 (106); 0909.211.528 (Thầy Tâm).