Tuy?n sinh �?i h?c Long An

Vừa học vừa làm ngành Luật kinh tế

DLA
 
luật kinh tế

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Cử nhân luật: đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức chung về nhà nước và pháp luật; các kiến thức chuyên ngành luật kinh tế,pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại; pháp luật về thương mại quốc tế; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; pháp luật về đầu tư; pháp luật về cạnh tranh; pháp luật về tài chính, ngân hàng; pháp luật về kinh doanh bất động sản. Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc sau đại học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Sinh viên học ngành luật trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có năng lực lập kế hoạch điều phối, phát huy trí tuệ; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn, có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau.

Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên học ngành luật kinh tế còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

Những ngành có nhu cầu nhân lực cao trong doanh nghiệp

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chủ thể với nhau, trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế thị trường của nhà nước cũng như trong bối cảnh xã hội có sự giao thoa mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới thường phát sinh những vấn đề phức tạp có liên quan và cần đến sự can thiệp của luật pháp. Do đó những công việc liên quan đến ngành luật kinh tế luôn luôn cần thiết.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

  • Làm việc tại văn phòng luật sư, công ty luật. Văn phòng công chứng, Văn phòng thừa phát lại, chuyên viên pháp lý của hợp tác xã.
  • Làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.
  • Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.
  • Công tác tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  • Làm việc tại tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài

Đội ngũ giảng viên của trường bao gồm nhiều tiến sỹ, thạc sỹ, có chuyên môn giỏi, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học tốt, có khả năng làm việc độc lập, hiệu quả, và đủ khả năng đảm nhiệm công tác đào tạo đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.

luật kinh tế