Cao học Kỹ thuật xây dựng

DLA
CAO HỌC XÂY DỰNG
Mã Ngành: 8.580.201
 

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Mục tiêu tổng quát là đào tạo người học đạt trình độ Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nắm vững lỹ thuyết, có kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học kỹ thuật tốt, có năng lực áp dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán, vấn đề thực tiễn của ngành.

Kiến thức

Trang bị cho người học tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Trang bị các kiến thức sâu về 3 nhóm chuyên ngành:

  • Nhóm 1: về kết cấu bê tông, kết cấu thép.
  • Nhóm 2: về nền móng công trình.
  • Nhóm 3: về các biện pháp kỹ thuật thi công

Có kiến thức anh văn chuyên ngành vững chắc.

Có trình độ tin học, ứng dụng phần mềm kỹ thuật ở mức độ chuyên sâu.

Kỹ năng

Có kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành xây dựng, chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán, nghiên cứu khoa học, giải quyết các bài toán thực tiễn.

Có khả năng nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành một cách độc lập sáng tạo.

Có năng lực ngoại ngữ để giao tiếp và tham khảo tốt tài liệu nước ngoài dùng cho nghiên cứu chuyên ngành.

Thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm.

Có đầy đủ kiến thức nghề nghiệp, kiến thức xã hội, kiến thức pháp luật để từng bước xây dựng một bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc.

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành khả năng tư duy, lập luận.

 

1. Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

1.1 Ngành đúng, ngành phù hợp:không cần học bổ sung kiến thức

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

1.2 Ngành gần: học bổ sung kiến thức 3 học phần:

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình thủy; Xây dựng Cầu đường; Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Quản lý xây dựng; Kinh tế xây dựng; Tin học xây dựng; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Địa cơ nền móng ...

Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 3 học phần sau:

  • Kết cấu bê tông cốt thép 2 (3 tín chỉ)
  • Thiết kế công trình (3 tín chỉ)
  • Công trình trên đất yếu (3 tín chỉ)

2. Về thâm niên công tác

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

Tổng chương trình 61 tín chỉ (2 năm)           Tối thiểu
1. Kiến thức chung 3 7 5% 3 tín chỉ
  a. Triết   3 3    
  b. NN   4      
2. Kiến thức CS ngành và chuyên ngành:       43 70%  
  a. Bắt buộc   17 24 39%  
  b. Tự chọn   19 19 31% 30%
3. Luận văn: 11 15 25% 7 Tín chỉ
Tổng cộng 54 61 100%