Cao học Tài chính ngân hàng

DLA
CAO HỌC TÀI CHÍNH
Mã Ngành: 8.340.201
 

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

+ Tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về tài chính và ngân hàng, các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, quản lý tài sản và quản trị kinh doanh.

+ Năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

+ Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

+ Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược tài chính và ngân hàng ở các viện nghiên cứu, các ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án tài chính và ngân hàng của các tổ chức kinh tế quốc tế.

+ Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hay trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

+ Đảm nhận được trọng trách về tài chính và ngân hàng của các doanh nghiệp, ngân hàng Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế của Việt Nam, khu vực và quốc tế.

+ Giảng dạy chuyên sâu về tài chính và ngân hàng ở bậc đại học tại các trường trong và ngoài nước.

+ Tiếp tục nghiên cứu, học tập lên bậc tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước về lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Về kiến thức

+ Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học về tài chính và ngân hàng.

+ Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên kiến thức chuyên ngành tài chính và ngân hàng.

+ Trang bị kiến thức thực tiễn cho học viên thông qua giải quyết các bài tập tình huống.

Về kỹ năng

+ Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá của học viên đối với các vấn đề về tài chính và ngân hàng, đặc biệt là những vấn đề tài chính và ngân hàng trong môi trường kinh doanh quốc tế và điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề tài chính và ngân hàng đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn tài chính và ngân hàng của các doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức trong và ngoài nước.

+ Trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

 

1. Về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi theo quy định.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (Phụ lục 1 đính kèm).

2. Về thâm niên công tác

- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

Tổng chương trình 60 tín chỉ (2 năm)     TC % Tối thiểu
1. Kiến thức chung: 3 5 3 Tín chỉ
  a. Triết   3    
  b. NN        
2. Kiến thức CS ngành và chuyên ngành: 45 75.0  
  a. Bắt buộc 24 40.0  
  Cơ sở ngành      
    Bắt buộc 9 15.0  
    Tự chọn 6 10.0  
  Chuyên ngành      
    Bắt buộc 15 25.0  
    Tự chọn 15 25.0  
  b. Tự chọn 21 35.0 30%
3. Luận văn: 12 20 7 Tín chỉ
TỔNG TÍN CHỈ 60 100