Cử nhân ngành Luật Kinh tế (Áp dụng từ năm 2020)

DLA