Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh Long An và các tỉnh khu vực, bao gồm các chuyên ngành: